sábado 23/1/21
Vilar de Santos

Vilar de Santos xestionará un orzamento de 1.020.000 euros para o 2018

O Concello de Vilar de Santos aprobou no pleno do 1 de febreiro o orzamento para o ano 2018 que ascende a 1.020.000 euros, cun incremento do 30% máis respecto do 2017.

Imaxe de arquivo da Casas do Concello de Vilar de Santos.
Imaxe de arquivo da Casas do Concello de Vilar de Santos.

Globalmente as actuacións de protección e promoción social, os servizos públicos básicos, educación, cultura e outros programas  representan a maior parte do orzamento. En cifras, o gasto de persoal do concello supón o 36%, 329.450 euros, co que se xestionan directamente todos os servizos municipais para atender as novas necesidades xurdidas e reforzar a atención dos servizos sociais comunitarios e outros como a Escola Infantil. Os gastos correntes significan o 21,9%, 224.290 euros, un 3,8% menos que no ano 2017,  logrados grazas ao control e racionalización do gasto. Reforzan a inversión produtiva, cun incremento do 73% respecto do 2017, destinando a investimentos públicos 411.917 euros, o 40% do orzamento, para consolidar e financiar máis proxectos.

Cuestións relevantes tamén son que a débeda pública do concello é cero, a inexistencia de ningún plan de axuste e de ningunha débeda con provedores.

Ademais as taxas e impostos municipais para 2018 permanecerán conxeladas, o mesmo que no 2015, no 2016 e no 2017; o que implica un maior esforzo económico e de xestión. Os posibles aumentos nos custes dos servizos non serán repercutidos aos veciños e serán asumidos polo municipio. De feito, introducen modificacións fiscais na Ordenanza Fiscal reguladora do Imposto sobre Bens Inmobles –IBI–, na Ordenanza reguladora do Imposto sobre Construcións, Instalacións e Obras –o ICIO– e na Ordenanza reguladora do Imposto sobre Actividades Económicas –IAE–, fixando bonificacións de ata o 95% para proxectos novos ou ampliacións dos existentes que creen emprego durante un período de 3 anos, que vai permitir a adhesión do concello á iniciativa "Concellos Doing Business Galicia" entre a Xunta de Galicia e a FEGAMP para fomentar a implantación e fixación de empresas en Galicia. Pretenden dinamizar, incentivar e axudar ás empresas e novos proxectos e negocios e ao mesmo tempo xerar atractivo para as persoas que queiran vivir e establecerse en Vilar de Santos.

Cuestións relevantes tamén son que a débeda pública do concello é cero, a inexistencia de ningún plan de axuste e de ningunha débeda con provedores.

No 2017 Vilar de Santos foi o concello da Limia con menor descenso de poboación.

Son uns orzamentos consolidados, equilibrados, cunha clara vocación inversora –o 40% do orzamento–  para levar a cabo proxectos que van permitir reforzar a aposta do goberno municipal de Vilar de Santos para garantir servizos públicos de calidade e consolidar o aproveitamento e posta en valor dos recursos locais para seguir impulsando o seu modelo de desenvolvemento e benestar, co obxectivo de frear o envellecemento e reducir o descenso demográfico e asentar poboación. No 2017 Vilar de Santos foi o concello da Limia con menor descenso de poboación. Neste senso priorizarán varias áreas de actuación:

 1. Aposta polos servizos sociais municipais, públicos e excelentes. Como un instrumento básico de integración e cohesión social e de mellora da calidade de vida:
  • co reforzamento e a ampliación do Servizo de Axuda no Fogar para a atención á dependencia.
  • Melloras no Centro de Día e dos servizos da Escola Infantil.
  • Novos servizos para nenos e mocidade e un novo Plan de Igualdade.
 2. Dinamización da actividade económica e o emprego. Para facer de Vilar de Santos un espazo atractivo para investir e crear emprego:
  • O Concello prepara a venda dun novo lote de parcelas de solo industrial dispoñible no Parque Empresarial.
  • O obradoiro de emprego e previsión de novos programas de formación e emprego para desempregados.
  • Outra medida importante: a posta en marcha do Centro de Iniciativas, agora no mes de febreiro.
 3. Mellora das infraestruturas e equipamentos públicos:
  • Continuar ca rehabilitación de vivendas e espazos públicos na ARI de Vilar de Santos e no resto dos pobos.
  • Proxectos de mellora na rede municipal de camiños e accesos e na rede de abastecemento e saneamento.
  • Mellora das instalacións deportivas.
  • Continuar co Plan de Aforro e Eficiencia Enerxética, con actuacións na iluminación pública municipal.
 4. Valorización do noso patrimonio cultural e turístico, con actuacións previstas no Museo da Limia e noutros recursos e bens patrimoniais e turísticos do concello.

"Estes orzamentos son un reflexo das nosas prioridades e son indicativos da excelencia e boa xestión levada a cabo no concello, con planificación, con servizos públicos de calidade e eficientes e acometendo os investimentos necesarios para o desenvolvemento do concello, atendendo todos os compromisos para seguir avanzando no benestar social e na mellora da calidade de vida de todos os veciños e veciñas de Vilar de Santos", di o alcalde Xan Jardón e "neles reflectimos o noso compromiso cunha xestión pública transparente, eficiente e solvente co diñeiro público".