miércoles 4/8/21

Estes serán os números do Concello de Xinzo, polo miúdo

Case 970.000 € para inversións

cuánto-dinero-necesito-para-invertir-en-bolsa

O capítulo 1 será unha vez máis  o “talón de Aquiles” do Concello cunha cantidade de 4.333.518 € para pagos de persoal que supón un 54,172 % do presuposto de gastos totales.

A Interventora do Concello, o ano pasado, no informe de aprobación dos do ano 2020, afirmou que un concello que tivera un porcentaxe tan alto de gastos no capítulo 1 (gastos de persoal) estaría nunha situación moi complicada, e difícil de encouzar.

A.- OPERACIONES CORRIENTES

1 Impuestos Directos                      3.965.866,19.-  46,79 %

2 Impuestos Indirectos                       60.000,00 .- 0,71 3 %

3 Tasas otros Ingresos                    1.069.025,63.-  12,61%

4 Transferencia Corrientes            3.326.139,27 .- 39,24%

5 Ingresos Patrimoniales                     42.968,91 .- 0,512%

 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 8.464.000,00 .- %99,86

 B.-OPERACIONES DE CAPITAL

6 Enajenación de inversiones reales                  0,00 

7 Transferencias de Capital                               0.00

8 Activos Financieros                                12.000,00 .- 0,143 %

 9 Pasivos Financieros                                       0,00

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL        12.000,00.-  0,14%

TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS 8.476.000,00.- 100,00%

ESTADO DE GASTOS

1 Gastos de Personal                                                                     4.333.518,68          54,17 2 %

Gastos Corrientes en Bienes y servicios                                   2.072.456,32           25,91 3 %

Gastos Financieros                                                                             60.051,00            0,75 4 %

 Transferencias Corrientes                                                               .607.00,00               2,01 %

 Fondo de Contingencia y otros imprevistos                                150.000,00                1,88 %

 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES                                            6.776.726,00              84,71 %

Inversiones Reales                                                                           962.750,00             12,03  %

Transferencias de capital                                                                         0,00                  0,00  %

Activos Financieros                                                                            12.000,00               0,15  %

Pasivos Financieros                                                                         248.524,00                 3,11 %

                TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS                8.000.000,00            100,00 %