viernes 28/1/22

Fonte: La Voz de Galicia

Certos hábitos non poderán relaxarse. Hixiene frecuente de mans; hixiene respiratoria (evitar tusir directamente ao aire e tocarse a cara, o nariz e os ollos); distancia interpersoal mínima de 1,5 metros; uso de máscaras cando non sexa posible manter a distancia mínima interpersoal, así como cando se estea en contornas con moita xente, especialmente en espazos pechados; preferencia por actividades ao aire libre e de pouca duración; limpeza, hixiene e ventilación dos espazos utilizados e, especialmente, adopción de medidas de illamento e comunicación cos servizos de saúde tan pronto como se teñan síntomas compatibles co covid-19 (febre, tose ou dificultade para respirar) ou outros síntomas, como falta de olfacto ou gusto.

 Velorios e enterros

Os velorios poderán realizarse en todo tipo de instalacións, públicas ou privadas, debidamente habilitadas cun límite máximo, en cada momento, de sesenta persoas en espazos ao aire libre ou de trinta en espazos pechados, sexan ou non conviventes. A participación na comitiva para o enterramento ou despedida para cremación da persoa falecida restrínxese a un máximo de setenta e cinco persoas, entre familiares e achegados.

 Cerimonias nupciais

Nas vodas deberase respectar un máximo do setenta e cinco por cento do seu aforo e, en todo caso, un máximo de duascentas cincuenta persoas en espazos ao aire libre ou de cento cincuenta asistentes en espazos pechados.

Feiras e mercados

Feira 13.06003

Non poderán superar o setenta e cinco por cento dos postos habituais ou autorizados, limitando a afluencia de clientes de maneira que se asegure o mantemento da distancia de seguridade interpersoal. Os concellos poderán aumentar a superficie habilitada ou habilitar novos días para o exercicio desta actividade para compensar esta limitación. Procurarase evitar a manipulación directa dos produtos por parte dos clientes.

Hostalería e restauración

Os establecementos de hostalería e restauración non poderán superar o setenta e cinco por cento do seu aforo para consumo no interior do local. As terrazas ao aire libre limitarán o seu aforo ao oitenta por cento das mesas permitidas no ano inmediatamente anterior. A ocupación máxima será de vinte e cinco persoas por mesa ou agrupación de mesas.

Cinemas, teatros e demais

Os cinemas, teatros, auditorios, circos de carpa e espazos similares poderán desenvolver a súa actividade, contando con butacas preasignadas, sempre que non superen o setenta e cinco por cento do aforo permitido en cada sala. Nos recintos destinados a espectáculos públicos e actividades recreativas haberá público sentado e un límite máximo de 300 persoas en lugares pechados, e do mil ao aire libre. Este condicionante afecta por exemplo os mitins, feito relevante en Galicia que, como o País Vasco, celebra eleccións o 12 de xullo.

Parques infantís

Os parques infantís, parques biosaudables, zonas deportivas, pistas skate ou espazos de uso público ao aire libre similares poderán estar abertos ao público sempre que nos mesmos respéctese un aforo máximo estimado dunha persoa por cada catro metros cadrados de espazo.

Piscinas

pisci

As piscinas ao aire libre ou cubertas, para uso deportivo ou recreativo, deberán respectar o límite do setenta e cinco por cento da súa capacidade de aforo, tanto no relativo ao acceso como durante a propia práctica deportiva ou recreativa. Quedan exentas destas limitacións as piscinas unifamiliares de uso privado.

Centros de maiores

Tampouco abrirán os centros de atención diúrna para persoas maiores ou con discapacidade, centros ocupacionais, excepto para a realización de terapias individuais en domicilios ou centros con cita previa. Si poderán abrir os centros de atención social, comedores sociais, centros de actividades de inclusión e similares cunha capacidade do 75 % do aforo. O día 21 de xuño deixará de estar en vigor o estado de alarma e haberá libre circulación por todo o país.

Para ver o DOGA completo prema aquí.

Para ver a información completa en La Voz de Galicia, prema aquí.