jueves 28/10/21

Vilar de Santos necesita un axente TIC

O contrato será laboral para atención do centro CEMIT ata o 31.12.2021

Casa do Concello de Vilar de Santos
Casa do Concello de Vilar de Santos

Terá un salario de media xornada de 559,16 € (incluídos tódolos conceptos salariais e a parte proporcional das pagas extraordinarias)

Convocatoria para a contratación laboral que se indica:

O plazo para presentar a curriculum será de 5 dias a partir da publicación da convocatoria no BOP

.- Denominación: Axente TIC (Tecnoloxias da información e a comunicación)

.- Modalidade de contratación: contratación laboral temporal para obra ou servizo determinado.

.- Xornada: 20 horas/semana (Luns a Venres)

.- Servizo: Centro Cemit do Concello de Vilar de Santos

.- Sistema de selección: concurso de méritos

.- Duración do contrato: ata o 31/12/2021.

.- Prazo e lugar para a presentación de solicitudes: 5 días hábiles contados a partir do seguinte ó da publicación deste anuncio no BOP, no Rexistro Xeral do Concello en horario de 9:00 a 14:30 h.

.- O texto integro das bases de selección está publicado no taboleiro de anuncios e na paxina web do Concello .