jueves. 02.02.2023

O Centro IES Cidade de Antioquía pon en marcha unha Bolsa de Emprego  ca finalidade de ofertar ao conxunto de empresas e entidades da Comarca e de calqueira lugar os [email protected] que outeñan as titulacións correspondente das familias profesinais de Administración e Agraria.

No dia de hoxe, ca entrega de notas o [email protected] incluironse na Bolsa de emprego aqueles que rematarón os estudos e queren acceder ao mercado laboral.

                                                                          Dentro da familia de Administración cos titulos e profesións

Título:           Técnico superior de Administración e Finanzas

Administractivo de oficina,comercial , contable, financieiro, de banca, de seguros, de recursos humáns, de asesoria, de xestorias, responsable de cobros e de atención ao cliente

            Titulo: Técnico Auxiliar Administractivo

Auxiliar Administractivo,de xestión de persoal,de tesourería, de cobramentos, de comercial,recepcionista,axudante de oficina,eauxiliar de atención ao cliente

 

                                                                           Dentro da familia de Administración cos titulos e profesións

Título:           TECNICO SUPERIOR EN XESTION FORESTALE DO MEDIO NATURAL

Encargado de repoboacións,axente forestal, garda de espazos naturais,capataz forestal,educador ambiental, monitor da natureza,vixiante de incendios,práctico de topografía,propagador de plantas de viveiro...

            Titulo TECNICOS  APROVEITAMENTOS E CONSERVACION DO M. NATURAL

Motoserrista,Traballador de viveiro,especialista encolleita de sementes, en aproveitamento de madeiras,cortizas e leña, fitosanitarios,enxertador,maquinista de procesadora forestal,traballador de hortas, viveiros e xardíns, repoboador de especiescinexéticas...

As empresas e entidades que estén interesadas en solicitar demandantes de calqueira titulación, poden facelo cumprimentando un sinxelo impreso que poide descargas da páxina www.edu.xunta.es/centros/iescidadeantioquia remitilo ao Centro a dirección de correo electrónico [email protected] ou por tno/fax 988-460519/988550677 e seguidamente enviaranselle os datos dos tres perifles máis acaídos a petición feita, e a empresa-entidade seleccionará o máis axeitado.

Queremos recordar que as titulacións outidas no Centro teñen demanda xa que se trata de profesions transvesais e moi abundantes no mercado, como son os de Administración que existen practicamente en todas as pequenas empresas , ou os de Agraria con gran diversidade e aplicación e que non existe outro Centro público que os oferte na provincia.

A DIRECCION DO CENTRO

Comentarios