domingo 22/5/22

A CHMS simplifica o procedemento administrativo para a execución de actuacións moi demandadas polos particulares

Rozas puntuais moi localizadas en zona de servidume destinados a permitir o acceso para abeberar o gando ou para un posto de pesca e o seu acceso

A Confederación Hidrográfica do Miño-Sil (CHMS), Organismo autónomo dependente do Ministerio para a Transición Ecolóxica e o Reto Demográfico, aprobou, por Resolución do 20 de decembro de 2019, a Instrución 3/2019 que posibilita a redución dos prazos administrativos para a execución de obras, traballos e actividades non sometidas ao Regulamento do Dominio Público Hidráulico e que, por tanto, non requiren a tramitación dun expediente de autorización o que implica unha importante simplificación das xestións para realizar ante este Organismo de conca.

Tramitación xeral

A vixente normativa de augas establece limitacións de uso na zona de protección dos leitos fluviais, tanto no referente ao dominio público hidráulico como ás franxas laterais de protección de 100 metros, subdivididas en zona de servidume - 5 m. de anchura para uso público- e zona de policía -100 m. de anchura na que se condiciona o uso e as actividades-. En consecuencia, para o uso ou a realización de actividades nestas zonas de protección dos leitos fluviais a lexislación establece a obrigación de tramitar os correspondentes expedientes de autorización ante o Organismo de conca.

Instrución 3/2019 para a simplificación administrativa

Con todo, existen actividades e usos do chan de pequena entidade que, pola súa escasa relevancia ou o lugar en que se sitúan, puidesen non estar sometidas á obrigación de obter autorización administrativa previa, requirindo unicamente unha comunicación previa para a súa análise por parte dos servizos correspondentes do Organismo de conca e, no seu caso, un pronunciamento favorable. Nesa análise será preciso analizar a localización da actuación, así como o tipo de traballo que se pretende realizar.

Ponte remodelada sobor do rio LimiaNesta Instrución, no seu apartado “III.- ASPECTOS TÉCNICOS”, inclúese unha relación dos distintos usos, obras, e actividades que non estarían sometidas á obrigación de dispoñer de autorización previa deste Organismo de conca, ao non estar encadrados nos supostos recolleitos no artigo 9.1 do Regulamento do Dominio Público Hidráulico e que poden ser consultadas a través da web da CHMS:

https://www.chminosil.es/images/informacion-ciudadano/report_CIRCULAR-ACTIVIDADES-NO-SOMETIDAS-AL-RDPH-NO-AUTORIZ_RES.pdf

Agora ben, aínda que a actividade estea recollida na relación, é preciso que por parte do interesado se faga unha comunicación previa á CHMS para que os servizos técnicos do Organismo de conca póidana avaliar e se tras a análise previa este Organismo entendese que é preciso tramitar unha autorización, notificaráselle ao interesado, requiríndose a presentación da documentación complementaria necesaria.

“A nova Instrución, coa que xa traballamos desde o mes de xaneiro, posibilita unha importante redución de prazos para a execución de moitas das solicitudes tramitadas na CHMS, coa súa aplicación evítase o inicio dun expediente de autorización administrativa, cuxo prazo máximo de tramitación, de acordo coa normativa de augas, é de 6 meses” explicou José Antonio Quiroga, presidente da CHMS.

“Esperamos que estas medidas sirvan para facer máis eficaz o labor deste Organismo de conca, co interese de achegar a Administración ao cidadán e dotar de fluidez e axilidade aos procedementos administrativos. Temos a obrigación de facer cumprir a lexislación vixente, pero sen esquecer o noso deber de servizo público de axuda ao cidadán e de colaboración con outras administracións.” concluíu Quiroga.