martes. 30.05.2023

"Pedimos máis transparencia ao goberno local"

A concelleira de Cs en Xinzo de Limia, Montse Lama, pide a través dunha moción que se fagan públicas todas as mocións que presente a oposición e que se poida facer un seguimento do seu estado

As mocións son o instrumento político fundamental grazas ao cal os partidos políticos con representación nas institucións montse 1presentan propostas de debate e aprobación no pleno municipal. En moitas ocasións, estas mocións reflicten directamente as ideas, necesidades e preocupacións que os propios cidadáns transmiten aos seus representantes políticos, elixidos a través das urnas.
Polo tanto, é un dos piares fundamentais sobre os que se articula o noso sistema democrático. A pesar da súa importancia, a execución dun gran número de mocións aprobadas é demasiado tarde ou non se executan directamente. 

Somos perfectamente conscientes de que para levar a cabo moitas destas mocións é necesario proporcionar un elemento económico ao respecto e destinar recursos humanos para este propósito, algo que sen dúbida atrasa e dificulta a súa aplicación, sen embargo isto non nos debería apartar do noso obxectivo principal, que é o cumprimento no menor tempo posible, adaptalo aos recursos dispoñibles e circunstancias específicas. Aínda que o retraso ou o incumprimento destas mocións aprobadas poden xustificarse polas causas mencionadas, o cidadán ten dereito a coñecer esta información, xa que doutro xeito, está a xerar incerteza innecesaria e xerar falsas expectativas. 

En definitiva, debemos ser responsables dos acordos acadados polo pleno cos nosos veciños e debemos comprometernos coa materialización destes acordos no menor prazo de tempo posible. Tamén debemos proporcionar información precisa aos cidadáns para que poidan saber de quen son as propostas, quen os apoia e o grao de cumprimento das mesmas, se non, minase profundamente a confianza dos veciños no seu concello.

Por todo o anteriormente exposto, propoñemos ao pleno os seguintes ACORDOS:

  1.  Punto único. Instar ao equipo de goberno da Excma. Concello de Xinzo de Limia para:

· Incluír na páxina web municipal unha sección, visible e de fácil acceso, na que aparezan todas as mocións aprobadas con información sobre as mesmas  para coñecer o grado de cumprimento.

Información mínima que debería aparecer: enlace a moción orixinal en PDF, data en que foron aprobadas, grupo municipal que propón a moción, grupos que votan a favor, en contra ou abstencións e o estado de execución das mocións. Podería constar información complementaria se é conveniente.

· Incluír todas as mocións aprobadas dende o comezo da actual lexislatura.

· Así mesmo, informarase anualmente do estado de execución das mesmas.