domingo 26/9/21

Nova Campaña Especial de vixilancia e control dás condicións do vehículo

levarase a cabo entre o 11 e 17 de novembro

En cumprimento coa programación dás Campañas e Operacións de Vixilancia e Control paro o ano 2019 a Dirección Xeral de Tráfico porá en marcha 710295entre vos días 11 e 17 de novembro unha nova Campaña Especial de vixilancia e control dás condicións dos vehículos, na que se realizarán inspeccións sobre os vehículos en orde a garantir que o estado dos mesmos cumpre cos requisitos establecidos na lexislación vixente.

A campaña levarase a cabo pola Agrupación de Tráfico dá Garda Civil e polos Corpos de Policía Local de diversos Concellos dá provincia de Ourense. Durante a realización dá campaña empregaranse o máximo número de medios humanos e materiais dispoñibles. Tanto nos paneis de sinalizazón variable como as pantallas alfanuméricas dos vehículos dá Agrupación de Tráfico dá Garda Civil nás  inmediacións advertirán aos condutores dá existencia próxima de controis.

Ou obxectivo desta campaña é ó de comprobar o adecuado mantemento e posta a punto dós principais elementos de seguridade do vehículo (neumáticos, freos, alumeado e sinalización) como actividade imprescindible para combater a sinistralidade nas estradas, sobre todo nestas datas con condicións meteorolóxicas adversas.

.